Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden www.Tuinplantenwebshop.nl

  Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer/verkoper: Tuinplantenwebhop.nl
 2. Consument/koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer/verkoper;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

 Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Tuinplantenwebshop.nl (V.o.f.)
Telefoonnummer: 06-30429026
E-mailadres: info@tuinplantenwebshop.nl
KvK-nummer: 20111359
BTW-identificatienummer: NL 147.182.190.B01

  

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Tuinplantenwebshop.nl.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 3. Alle gebruikers van www.tuinplantenwebshop.nl worden geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Op het moment dat er een bestelling wordt geplaatst op www.tuinplantenwebshop.nl verklaart koper akkoord te gaan met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
 4. Tuinplantenwebshop.nl behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd de algemene voorwaarden te wijzigen. De laatste versie (de versie die op de website staat) van deze voorwaarden is steeds de versie die op dat moment geldig is.
 5. Door het gebruik van de internetsite van www.tuinplantenwebhop.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden evenals alle rechten en plichten zoals die vermeld staan op de internetsite.
 6. Tuinplantenwebshop.nl is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met een koper.
 7. Verkoper behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen soepel met deze voorwaarden om te gaan.

  

Artikel 4 - Het aanbod

1.  Alle aanbiedingen van Tuinplantenwebshop.nl dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Tuinplantenwebshop.nl houdt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, dan wel het aanbod te weigeren.

2.  Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een telefonische bevestiging aan de koper wordt gegeven dan wel, in geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het opgegeven e-mailadres.

3.  Indien uitdrukkelijk gebruik wordt gemaakt van een bestelling via de internetsite van Tuinplantenwebshop.nl, komen de koper en Tuinplantenwebshop.nl overeen dat een geldige overeenkomst tot stand komt. Vooral het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Tuinplantenwebshop.nl zullen gelden als bewijs.

4.   Tuinplantenwebshop.nl behoudt zich het recht om de bestelling te annuleren.

  

Artikel 5 - De overeenkomst

1.  De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.  Alle aanbiedingen op www.Tuinplantenwebshop.nl zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien een besteld product niet meer leverbaar blijkt te zijn dan wordt in overleg met koper gezocht naar een alternatief. Indien gewenst kan koper de overeenkomst in dat geval ontbinden.

4.  De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.  Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (delen van) offertes of aanbiedingen vergissingen of verschrijvingen bevatten.

6.  Aanbiedingen of offertes gelden voor de huidige bestelling en niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

1.   Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2.   Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten  in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

  

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Onder bepaalde voorwaarden worden echter geen bezorgkosten in rekening gebracht.

  

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd; gestreefd wordt naar een levertijd binnen 10 werkdagen (na ontvangst van betaling).
 6. Indien een product niet (tijdig) geleverd kan worden, wordt koper hiervan telefonisch danwel elektronisch op de hoogte gebracht.
 7. De producten worden bij koper thuisbezorgd door de verkoper danwel afgeleverd door een pakketdienst. Koper wordt hier vooraf door verkoper geïnformeerd.

  

Artikel 12 – Betaling

 1. Koper dient het totaalbedrag vooraf over te maken op het bankrekeningnummer van Tuinplantenwebshop.nl onder vermelding van het ordernummer en de orderdatum.
 2. In geval van niet tijdige betaling is Tuinplantenwebshop.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de betalingsverplichtingen volledig zijn nagekomen, met de betaling van rente en kosten.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

  

Artikel 13 – Klachtenregeling

1. Klachten betreffende geleverde producten dienen direct na constatering en in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst per telefoon of email, volledig en duidelijk omschreven, te worden gemeld aan Tuinplantenwebshop.nl.

2.  Gebreken bij een deel van het geleverde geven de koper niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

3.  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.  Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Tuinplantenwebhop.nl is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

5.  Tuinplantenwebshop.nl dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Tuinplantenwebshop.nl te bepalen wijze en naar een door Tuinplantenwebshop.nl te bepalen bestemming.

  

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

1.  Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over, nadat de koper aan alle wat volgens overeenkomst met verkoper verschuldigd is, volledig heeft voldaan.

  

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

1.  Tuinplantenwebshop.nl geeft een versheidsgarantie van 3 dagen op de producten. Deze garantie vervalt indien de verzorgingstips niet in acht zijn genomen of als de verzorging vertraging heeft opgelopen doordat de ontvanger niet tijdig aanwezig was. Men dient Tuinplantenwebshop.nl binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te brengen, indien de kwaliteit van de producten binnen 3 dagen sterk achteruit is gegaan.

2.  Indien is aangetoond dat de producten niet beantwoorden aan de overeenkomst, heeft Tuinplantenwebshop.nl de keuze om de desbetreffende producten te vervangen door nieuwe producten of de schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het desbetreffende product.

3.  Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en ook niet het recht tot het annuleren of ontbinden van de overeenkomst. Als de overschrijding van de leveringstermijn redelijkerwijs niet kan worden verlangd van de koper, kan de koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden.

Artikel 16 - Overmacht

1.  In geval van overmacht is Tuinplantenwebshop.nl niet gehouden haar verplichtingen ten opzichte van de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht, dan wel wordt de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden, zonder dat Tuinplantenwebshop.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2.  Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, stakingen, niet of niet-tijdig leveren van toeleveranciers.

3.  Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 17 - Informatie

1   De informatie op www.Tuinplantenwebshop.nl is uiterst zorgvuldig samengesteld. Desondanks is het niet uit te sluiten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de informatie aanwezig zijn. Tuinplantenwebshop.nl is hiervoor nimmer aansprakelijk.

2.  Beeldmateriaal. Op de website van Tuinplantenwebshop.nl wordt door middel van fotomateriaal en afbeeldingen geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld van het te bestellen product te geven. Het kan echter voorkomen dat een product op details afwijkt van het product zoals dit op www.tuinplantenwebshop.nl wordt getoond. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele verschillen tussen het beeld en de werkelijkheid.

Artikel 18 – Persoonsgegevens / Privacy

1.  Tuinplantenwebhop.nl draagt zorg voor een uiterst zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens van de koper. Tuinplantenwebhop.nl gebruikt de opgegeven persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren en afhandelen van de bestelling. Persoonsgegevens zullen door verkoper nimmer worden doorgegeven aan derden. Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van de klant en met als enig doel het bestel- en bezorgproces te kunnen afhandelen.

2.  Voor statistische doeleinden houdt Tuinplantenwebhop.nl de bezoekersstatistieken bij. Algemene informatie als bezoekersaantallen, duur van het bezoek en tijdstippen wordt hierin bijgehouden. Resultaten worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik en de gegevens zijn niet te herleiden tot individuele bezoekers.

 Artikel 19 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.  Alle geschillen die verband houden of voortvloeien uit aanbiedingen of overeenkomsten gesloten met Tuinplantenwebshop.nl worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Algemene Voorwaarden www.Tuinplantenwebshop.nl

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer/verkoper: Tuinplantenwebhop.nl
Consument/koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer/verkoper;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

VOF Akkermans-Lobbezoo

Pontiaanstraat 16 , 4411 DH Rilland

Telefoonnummer: 06-30209160

E-mailadres: vofakkermans@hotmail.com

KvK-nummer: 20111359

BTW-identificatienummer: NL 147.182.190.B01Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Tuinplantenwebshop.nl.
Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
Alle gebruikers van www.tuinplantenwebshop.nl worden geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Op het moment dat er een bestelling wordt geplaatst op www.tuinplantenwebshop.nl verklaart koper akkoord te gaan met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
Tuinplantenwebshop.nl behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd de algemene voorwaarden te wijzigen. De laatste versie (de versie die op de website staat) van deze voorwaarden is steeds de versie die op dat moment geldig is.
Door het gebruik van de internetsite van www.tuinplantenwebhop.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden evenals alle rechten en plichten zoals die vermeld staan op de internetsite.
Tuinplantenwebshop.nl is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met een koper.
Verkoper behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen soepel met deze voorwaarden om te gaan.


Artikel 4 - Het aanbod

1. Alle aanbiedingen van Tuinplantenwebshop.nl dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Tuinplantenwebshop.nl houdt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, dan wel het aanbod te weigeren.

2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een telefonische bevestiging aan de koper wordt gegeven dan wel, in geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het opgegeven e-mailadres.

3. Indien uitdrukkelijk gebruik wordt gemaakt van een bestelling via de internetsite van Tuinplantenwebshop.nl, komen de koper en Tuinplantenwebshop.nl overeen dat een geldige overeenkomst tot stand komt. Vooral het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Tuinplantenwebshop.nl zullen gelden als bewijs.

4. Tuinplantenwebshop.nl behoudt zich het recht om de bestelling te annuleren.Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Alle aanbiedingen op www.Tuinplantenwebshop.nl zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien een besteld product niet meer leverbaar blijkt te zijn dan wordt in overleg met koper gezocht naar een alternatief. Indien gewenst kan koper de overeenkomst in dat geval ontbinden.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (delen van) offertes of aanbiedingen vergissingen of verschrijvingen bevatten.

6. Aanbiedingen of offertes gelden voor de huidige bestelling en niet automatisch voor toekomstige bestellingen.Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.


Artikel 9 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Onder bepaalde voorwaarden worden echter geen bezorgkosten in rekening gebracht.


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door de ondernemer als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


Artikel 11 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd; gestreefd wordt naar een levertijd binnen 10 werkdagen.
Indien een product niet (tijdig) geleverd kan worden, wordt koper hiervan telefonisch danwel elektronisch op de hoogte gebracht.
De producten worden bij koper thuisbezorgd door de verkoper danwel afgeleverd door een pakketdienst. Koper wordt hier vooraf door verkoper geïnformeerd.


Artikel 12 – Betaling

Koper dient het totaalbedrag vooraf over te maken op het bankrekeningnummer van Tuinplantenwebshop.nl onder vermelding van het ordernummer en de orderdatum.
In geval van niet tijdige betaling is Tuinplantenwebshop.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de betalingsverplichtingen volledig zijn nagekomen, met de betaling van rente en kosten.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 13 – Klachtenregeling

1. Klachten betreffende geleverde producten dienen direct na constatering en in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst per telefoon of email, volledig en duidelijk omschreven, te worden gemeld aan Tuinplantenwebshop.nl.

2. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de koper niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Tuinplantenwebhop.nl is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

5. Tuinplantenwebshop.nl dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Tuinplantenwebshop.nl te bepalen wijze en naar een door Tuinplantenwebshop.nl te bepalen bestemming.Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over, nadat de koper aan alle wat volgens overeenkomst met verkoper verschuldigd is, volledig heeft voldaan.Artikel 15 – Aansprakelijkheid

1. Tuinplantenwebshop.nl geeft een versheidsgarantie van 3 dagen op de producten. Deze garantie vervalt indien de verzorgingstips niet in acht zijn genomen of als de verzorging vertraging heeft opgelopen doordat de ontvanger niet tijdig aanwezig was. Men dient Tuinplantenwebshop.nl binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te brengen, indien de kwaliteit van de producten binnen 3 dagen sterk achteruit is gegaan.

2. Indien is aangetoond dat de producten niet beantwoorden aan de overeenkomst, heeft Tuinplantenwebshop.nl de keuze om de desbetreffende producten te vervangen door nieuwe producten of de schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het desbetreffende product.

3. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en ook niet het recht tot het annuleren of ontbinden van de overeenkomst. Als de overschrijding van de leveringstermijn redelijkerwijs niet kan worden verlangd van de koper, kan de koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden.Artikel 16 - Overmacht

1. In geval van overmacht is Tuinplantenwebshop.nl niet gehouden haar verplichtingen ten opzichte van de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht, dan wel wordt de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden, zonder dat Tuinplantenwebshop.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, stakingen, niet of niet-tijdig leveren van toeleveranciers.

3. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.Artikel 17 - Informatie

1 De informatie op www.Tuinplantenwebshop.nl is uiterst zorgvuldig samengesteld. Desondanks is het niet uit te sluiten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de informatie aanwezig zijn. Tuinplantenwebshop.nl is hiervoor nimmer aansprakelijk.

2. Beeldmateriaal. Op de website van Tuinplantenwebshop.nl wordt door middel van fotomateriaal en afbeeldingen geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld van het te bestellen product te geven. Het kan echter voorkomen dat een product op details afwijkt van het product zoals dit op www.Tuinplantenwebshop.nl wordt getoond. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele verschillen tussen het beeld en de werkelijkheid.Artikel 18 – Persoonsgegevens / Privacy

1. Tuinplantenwebhop.nl draagt zorg voor een uiterst zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens van de koper. Tuinplantenwebhop.nl gebruikt de opgegeven persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren en afhandelen van de bestelling. Persoonsgegevens zullen door verkoper nimmer worden doorgegeven aan derden. Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van de klant en met als enig doel het bestel- en bezorgproces te kunnen afhandelen.

2. Voor statistische doeleinden houdt Tuinplantenwebhop.nl de bezoekersstatistieken bij. Algemene informatie als bezoekersaantallen, duur van het bezoek en tijdstippen wordt hierin bijgehouden. Resultaten worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik en de gegevens zijn niet te herleiden tot individuele bezoekers.Artikel 19 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden of voortvloeien uit aanbiedingen of overeenkomsten gesloten met Tuinplantenwebshop.nl worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2018 Tuinplantenwebshop.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel